Ouderraad Scheldemond College 

De ouderraad zorgt ervoor dat opvallende en door ouders onder de aandacht gebrachte zaken die te maken hebben met het onderwijs en de wijze waarop dat wordt verzorgd door de school, besproken worden met de locatieleiders van de school. De doelstelling van de ouderraad is een laagdrempelig klankbord te zijn voor ouders die meer duidelijkheid willen hebben over het welzijn, de belangen en de positie van hun kinderen. Ouders kunnen de leden aanspreken over diverse situaties met concrete feiten of klachten, die de leden (eventueel anoniem) kunnen inbrengen tijdens de vergadering. Vervolgens kunnen ouders worden verwezen naar de juiste personen of de leden leggen de situatie neer bij de locatieleiders, die het bijvoorbeeld meenemen in het management team.

Verder wordt er iedere 6 weken een vergadering gehouden met agendavoorbereiding en notulenverwerking. Als ouder kunt u verzoeken een punt op de agenda te zetten. De vergaderingen zijn openbaar, dus is het mogelijk een vergadering bij te wonen.
We willen graag via u geïnformeerd worden wanneer er zaken zijn die door u worden gesignaleerd, belangrijk zijn voor leerlingen en dus de moeite waard zijn om onder de aandacht te brengen van het management. U kunt altijd e-mailen naar de ouderraad. Indien u interesse heeft om ook deel te nemen aan de ouderraad, laat dit dan zeker weten.

Uw inbreng wordt gewaardeerd!

De ouderraad bestaat uit de volgende personen:

mevr. Faragpour
mevr. Hangoor
mevr. Dingemanse
mevr. De Weert
dhr.    Le Peru
mevr. Kruizinga

U kunt contact opnemen via ouderraad@scheldemondcollege.nl
of via school met:


- Dhr. J.C. Schalkwijk: skw@scheldemondcollege.nl