Verantwoording en medezeggenschap
Het Scheldemond College heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. De school wil daarbij leren van anderen: van leerlingen, medewerkers, ouders, scholen, bedrijven en instellingen om de school heen. Die anderen zijn de ‘stakeholders’ van de school. Aan hen legt het college dan ook structureel verantwoording af.

De Mondia Scholengroep heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), waarin de diverse geledingen van de beide scholen vertegenwoordigd zijn: leerlingen, ouders en personeel. Daarnaast heeft Scheldemond, om ervoor te zorgen dat ze met beide benen in de samenleving blijven staan, ook een 'eigen' MR. Onder het kopje 'Medezeggenschapsraad' vindt u meer informatie over deze MR, inclusief een overzicht van de leden.

De Inspectie voor het Voortgezet Onderwijs houdt geregeld toezicht op de school. Zij geeft haar visie op de opbrengsten van de school jaarlijks weer op de zogenaamde ‘kwaliteitskaart’. Van haar schoolbezoeken doet zij schriftelijk verslag. Het bestuur legt ieder jaar verantwoording af in het Bestuursverslag. Bij het vaststellen van het beleid baseert Scheldemond zich op onderzoeken door externe bureaus: leerlingenenquêtes, een oudertevredenheidonderzoek en een medewerkertevredenheidonderzoek. De school heeft een leerlingenraad en een erg actieve ouderraad. Er is een Adviesraad Basisonderwijs.

 Statuut medezeggenschap en reglement GMR.pdf