Wat is de ISK?

De ISK (Internationale Schakel Klas) is een opleiding voor anderstalige leerlingen tussen de 12 en 18 jaar.
In de ISK worden leerlingen opgevangen uit alle delen van de wereld die de Nederlandse taal nog niet of onvoldoende beheersen. De leerlingen leren in de ISK in gemiddeld twee jaar zoveel Nederlands dat ze kunnen doorstromen naar het Voortgezet

Onderwijs, of het Middelbaar Beroeps Onderwijs. Daarnaast worden de leerlingen voorbereid op een succesvolle deelname aan de Nederlandse samenleving en bekend gemaakt met aspecten van de Nederlandse cultuur.

De voornaamste taak van de ISK is dus het doorschakelen van anderstalige leerlingen naar het Nederlandstalige onderwijs, op het niveau dat aansluit bij zijn/haar mogelijkheden.

De ISK Walcheren

De Internationale Schakel Klas Walcheren is een onderdeel van het Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren.
Uw zoon of dochter staat als leerling ingeschreven bij de Christelijke Scholengemeenschap Walcheren (CSW), of de Scholengemeenschap Nehalennia, onderdeel van de Mondia Scholengroep.

De ISK Walcheren heeft een regionale functie voor de provincie Zeeland boven de Westerschelde.
 

Het bevoegd gezag van de ISK Walcheren bestaat uit:

Dhr. F. C. van der Knaap, directeur-bestuurder CSW
Dhr. A.A.A. Hagt, directeur-bestuurder Mondia Scholengroep
 

 

Onze Visie op NT2-taalleren
Enerzijds ziet de ISK Walcheren NT2-taalleren als een doel. Het verwerven van een bepaald  NT2- taalniveau is een ambitieus richtpunt om naar toe te werken met de leerling. Dit behalen van een bepaald niveau Nederlands is noodzakelijk om succesvol verder te kunnen leren op een passende vervolgopleiding. De school heeft als taak om effectief en kwalitatief goed NT2-taalonderwijs te verzorgen voor de leerling en zoveel mogelijk maatwerk te bieden, waarbij zowel leerling als docent verantwoordelijkheid dragen voor het behalen van de gestelde doelen.

Anderzijds ziet de ISK Walcheren NT2-taalleren ook als een middel. Om als mens/leerling zelfredzaam te worden: om te kunnen participeren/integreren, groeien en leven in de samenleving, is het leren van de Nederlandse taal van wezenlijk belang. De taal leren en beheersen geeft de leerling de mogelijkheid om betekenis te geven aan zijn/haar leven, om kennis te vergaren, informatie over te dragen, zich sociaal-emotioneel uit te drukken, relaties aan te gaan.

Schoolklimaat
De verschillen in leeftijd, niveau, cultuur en religie tussen de leerlingen op de ISK Walcheren spelen op school geen rol. Overeenkomsten, vriendschap, tolerantie en respect voor elkaar wel! Alle leerlingen kunnen en mogen zichzelf zijn.
Op de ISK Walcheren willen wij het NT2-taalonderwijs aanbieden in een veilig en zorgzaam schoolklimaat, waarin iedere leerling zich welkom en gewaardeerd voelt en waarbinnen de leerling zich optimaal kan ontwikkelen en leren.

De ISK Walcheren werkt vanuit de volgende kernwaarden:

 • Samen voor perspectief
 • Veilig en zorgzaam
 • Respectvol
 • Iedereen anders, iedereen gelijkwaardig

 

De ISK Walcheren wil met haar onderwijs in de maatschappij staan en het NT2-taalonderwijs zal dan ook moeten reizen tussen de school en de buitenwereld en deze met elkaar verbinden. Beiden moeten een leer- en oefenplaats zijn.

Lesprogramma
De ISK Walcheren geeft volledig dagonderwijs. Het programma bestaat voor een groot deel uit taallessen NT2-Nederlands , maar ook andere vakken, zoals Rekenen/Wiskunde, Engels, ICT, Burgerschapsvorming, zaakvakken, praktijkvakken, LOB, CKV en Gymnastiek staan op het programma. (Zie hiervoor het  lesprogramma.)

Aanmelding en intake
Na de aanmelding en een intakegesprek met de leerling en ouders/verzorgers  wordt de leerling in een van de twee voortrajecten geplaatst. Indien een leerling al onderwijs heeft genoten in Nederland, kan de leerling vaak direct in een passende leerroute geplaatst worden.
Voor iedere leerling wordt binnen 6 weken na de start op school het OPP (ontwikkelingsperspectief) ingevuld. Het OPP laat zien in welke leerroute de leerling geplaatst wordt op de ISK en naar welk uitstroomprofiel voor vervolgonderwijs de school samen met de leerling toe werkt. Het OPP wordt met de ouders en de leerling besproken. De ouders en de leerling ondertekenen het OPP.

De leerroutes binnen de ISK Walcheren
Binnen de ISK Walcheren zijn de volgende voortrajecten te onderscheiden:

 • Alfa-traject: Een leerling wordt in deze klas geplaatst als hij/zij analfabeet is, of enkel is gealfabetiseerd in een ander schrift (anders-alfabeet). In de alfabetiseringsklas wordt de leerling in het Latijnse schrift gealfabetiseerd. Daarna zal hij/zij instromen in een passende leerroute. De duur van het alfa-traject varieert per leerling.
 • Verlengde Intake-traject: De leerlingen die zijn gealfabetiseerd in het Latijnse schrift worden gedurende 6 weken in een startgroep geplaatst. Tijdens deze weken wordt een begin gemaakt met het leren van de Nederlandse taal en wordt gekeken in welke leerroute de leerling het beste past. Het leerproces, de ontwikkeling, studievaardigheden en (leer-) houding van de leerling worden geobserveerd. Er worden ook enkele intake-toetsen afgenomen.

Na afronding van het voortraject wordt de leerling in een passende leerroute geplaatst.
Binnen de ISK Walcheren zijn drie leerroutes te onderscheiden:

 • Route 1: De leerling leert in een laag tempo. Er is veel tijd voor extra uitleg en herhaling. Deze leerroute is gericht op een combinatie van theorie en praktijk.
  Uitstroomprofiel: Praktijkonderwijs / VSO, (begeleid-)werk, inburgering
  Streefdoelen NT2: op weg naar A2/ A2
 • Route 2: De leerling leert in een (laag- )gemiddeld tempo.

Deze leerroute is gericht op een combinatie van theorie en praktijk.

Uitstroomprofiel: VMBO-basis, MBO entree, MBO 2

Streefdoelen NT2: A2 / > A2

 • Route 3: De leerling leert in een (hoog-) gemiddeld of snel tempo.

Deze leerroute is gericht op theorie.
Uitstroomprofiel: VMBO-kader/gl/t, HAVO/VWO, MBO 3/4, HBO (-schakel), VAVO

Streefdoelen NT2: op weg naar B1 / B1 / > B1 

 

Beoordeling en rapportage
Twee maal per jaar worden het niveau en de vorderingen van elke leerling getoetst tijdens een speciale toets-periode. Voor de vakken NT2, rekenen en Engels worden methode-onafhankelijke toetsen ingezet binnen het Europees Referentie Kader en het Referentiekader voor rekenen en taal.  De periodieke toetsresultaten van de leerling worden door het schoolteam besproken in de rapportvergaderingen. Daarna krijgt de leerling het rapport en volgt een gesprek met de ouders/verzorgers.

Zorg en begeleiding
Op de ISK Walcheren zijn de groepen klein. Een alfabetiseringsklas bestaat uit maximaal 10-12 leerlingen. De overige groepen bestaan uit maximaal 15-17 leerlingen. Doordat de groepen klein zijn kan de docent maatwerk leveren en de leerlingen individuele aandacht geven.
In periodieke leerlingbesprekingen worden resultaten, welbevinden en zorg mbt de leerlingen doorgesproken. Indien noodzakelijk wordt het OPP van een leerling aangevuld met een Plan van Aanpak. In het Plan van Aanpak staan de leerdoelen van een leerling per periode omschreven. Die doelen worden geëvalueerd met leerling en ouders en zo nodig bijgesteld.

Mentor

Iedere groep heeft een mentor. Dit is een docent die de leerlingen van deze groep begeleidt, ondersteunt en coacht.  De mentor volgt de ontwikkeling van de leerling op het gebied van schoolgang, leren, persoonlijke ontwikkeling, welbevinden en gedrag. Op het lesrooster staat ook een mentoruur. Tijdens dit lesuur kan de mentor gesprekken voeren met de leerlingen en extra les en (huiswerk-) begeleiding bieden. Leerlingen die een probleem hebben op school of thuis kunnen hierover met hun mentor praten. De mentor onderhoudt het contact met de ouders/verzorgers van de leerling.
De mentor kan indien nodig een leerling inbrengen bij het zorgteam van de school.

Zorgteam
Het zorgteam van de ISK Walcheren bestaat uit: mevr. Annelies van der Haar (zorg coördinator/ psycholoog), mevr. Astrid de Jong (zorgmedewerker/trajectbegeleider), mevr. Anne-Marie Verburg (trajectbegeleider), mevr. Irene Duden (teamleider), mevr. Caroline Schouwenaar (coördinator).

Psycholoog
Als er zorgen zijn over het psychisch welbevinden van een leerling op school, wordt de leerling besproken met de psycholoog van de ISK. De psycholoog neemt ook deel aan leerlingbesprekingen. De psycholoog kan indien nodig een observatie in de klas doen of dossieronderzoek. Als nader onderzoek nodig is, wordt altijd eerst contact opgenomen met ouders/voogd van de leerling. Soms heeft een leerling begeleiding of behandeling nodig om goed te kunnen functioneren op school. Dit gebeurt alleen na overleg met ouders/voogd.

Ambulante begeleiding
Ambulante begeleiders kunnen leerlingen die moeite hebben om goed te functioneren in de klas, coachen of ondersteunen. Voorbeelden zijn: problemen met concentratie, problemen bij het maken van contact met anderen, hulp bij faalangst, ondersteuning als een leerling lange tijd ziek is.

Trajectbegeleiding
De leerlingen worden door de trajectbegeleiders begeleid bij de keuze voor een vervolgschool/studie. Tijdens het traject oriënteren de leerlingen zich op het Nederlandse onderwijssysteem, de scholen in de regio, de verschillende werkvelden en studiemogelijkheden. Ze doen dit onder andere tijdens de lessen LOB (loopbaanoriëntatie- en begeleiding) en door middel van gesprekken, ook met de ouder(s)/verzorgers(s). Onderdeel van het traject kan een schoolstage zijn. De trajectbegeleider legt hiervoor de contacten met het vervolgonderwijs.

Remedial Teaching
Op de ISK Walcheren wordt Remediale Hulp (RT) geboden aan leerlingen die moeite hebben met een vak of vak-onderdeel. De leerling krijgt dan bijvoorbeeld extra les, hulp, uitleg en/of huiswerk.

Zorg en Advies Team (ZAT)
Wanneer een leerling een medisch en/of sociaal probleem heeft , waarbij de mentor en het zorgteam van school onvoldoende hulp kunnen bieden, dan wordt dit probleem besproken door de leden van het ZAT. Het ZAT bestaat uit de volgende personen: de jeugdarts, de jeugdverpleegkundigen, de school-maatschappelijk werker, de zorgcoördinator/schoolpsycholoog en zorgmedewerker van de school. Indien nodig, wordt het ZAT aangevuld met iemand vanuit hulpverlenende organisaties zoals bijvoorbeeld Leerplicht, Bureau Jeugd Zorg, enz. Er wordt eventueel externe hulp ingeschakeld voor de leerling.


Onderzoek gezondheid
Iedere ISK-leerling krijgt gedurende het ISK-traject een gezondheidsonderzoek door een jeugd- verpleegkundige. Er wordt dan onder andere gecontroleerd of de leerling goed kan horen en zien. De jeugdverpleegkundige praat ook met de leerling over zijn/haar gezondheid. Als de leerling een gezondheidsprobleem heeft zal hij/zij worden doorverwezen naar de jeugdarts en wordt er contact opgenomen met de ouders

 

Klachtenregeling
Wanneer u een klacht heeft over de gang van zaken op school, over contacten tussen leerlingen onderling of tussen leerlingen en docenten, dan kunt u het beste eerst contact opnemen met de mentor van uw zoon/dochter of met de teamleider van de ISK Walcheren, mevr. Irene Duden.
U kunt desgewenst ook gebruik maken van de klachtenregeling van de school waarbij uw zoon/dochter staat ingeschreven.

Klachtenregeling CSW (zie ook de schoolgids CSW):
http://www.cswalcheren.nl/nl/csw_over-csw_klachtencommissie_regeling-melden-misstanden.htm

Klachtenregeling Nehalennia (zie ook schoolgids Nehalennia):
http://pr.nehalennia.nl/Media/download/2348/klachtenregeling+Mondia+juli+2012.pdf

                                              

Contactgegevens ISK Walcheren

Bezoekadres                     :            Grevelingenstraat 12, 4335 XG Middelburg

Postadres                          :            Postbus 541, 4330 AM Middelburg

Telefoonnummer              :             0118-650540
(een aantal groepen is gehuisvest in het schoolgebouw van het OPDC Griffioen, Griffioenstraat 38, tel 0118-650540)                                                                                              

De samenstelling van het team:                       

De teamleider van de school is

Mevrouw Irene Duden

Tel: 0118-650540

E-mail: xddn@cswalcheren.nl
 

De trajectbegeleiders van de school zijn:

Mevrouw Astrid de Jong                               E-mail: xajg@cswalcheren.nl

Mevrouw Anne-Marie Verburg                      E-mail: vrg@cswalcheren.nl

De zorg coördinator van de school is:

Mevrouw Annelies van der Haar                    E-mail: xhar@cswalcheren.nl


De administratief medewerker van de school is:

Mevrouw Lia Bostelaar                                  E-mail: xbst@cswalcheren.nl